• Zoeken

Erkenningstraject versus multidisciplinaire richtlijnen

Sommige erkende interventies zijn ook opgenomen in multidisciplinaire richtlijnen. De beoordelingscriteria zijn echter niet gelijk. Hoe verhouden deze classificaties zich tot elkaar?

Verschillende doelen

Waar de multidisciplinaire richtlijnen (zoals voor angststoornissen, schizofrenie, depressie, dubbele diagnose en ADHD) bedoeld zijn om artsen en patiënten houvast te bieden bij besluiten in de zorg, is het erkenningstraject veel meer bedoeld om bekendheid te geven aan veelbelovende en effectieve interventies en hiervan een overzicht te geven in de databank.

Richtlijnen zijn veelal per diagnose beschreven en geven op basis van een systematisch literatuuronderzoek, expertise van hulpverleners en ervaringskennis van patiënten aanbevelingen voor de zorg. In het erkenningstraject langdurige ggz worden interventies behandeld die vaak zijn ontwikkeld voor mensen met verschillende psychiatrische aandoeningen. Soms staan deze interventies in één of meerdere richtlijnen, maar vaak ook niet, omdat ze daarvoor onvoldoende onderzocht zijn. Dit laatste geldt met name voor de interventies die de erkenning 'goed onderbouwd' krijgen.

Beoordelingscriteria erkenningstraject versus richtlijnen

In het erkenningstraject langdurige ggz worden dezelfde beoordelingscriteria aangehouden als bij de andere erkenningstrajecten (van NJI, Vilans, Movisie, CGL en NISB). Deze komen niet geheel overeen met de beoordelingscriteria van de richtlijnen.

In beide trajecten wordt systematisch gezocht naar publicaties in internationale databanken (search) over de effectiviteit van de interventie. In het richtlijnentraject wordt de kwaliteit van de artikelen vervolgens beoordeeld aan de hand van checklists van het EBRO-platform. Daarna worden ze geordend naar mate van methodologische kwaliteit. Binnen het erkenningstraject richt de beoordeling zich op de causale bewijskracht van het design van de meest relevante studies (maximaal vijf). Deze studies worden door een onafhankelijke referent geselecteerd en samengevat. Voor het vaststellen van de bewijskracht zijn in het traject heldere criteria geformuleerd (bv. het onderzoek is in de praktijk uitgevoerd, er is een follow-up gedaan en het betreft een experimentele opzet).

Beide trajecten kennen drie niveaus van effectiviteit. Zie hieronder een vergelijking op hoofdlijnen:

 Erkenningstraject   Richtlijnentraject
 Eerste aanwijzingen voor effectiviteit  Niveau 3
 niet-vergelijkend onderzoek
 (voor en nameting, zonder controlegroep)

 vergelijkend of
 niet-vergelijkend onderzoek

 minimaal 2 studies,
 waarvan één Nederlandse studie
 1 studie
 Goede aanwijzingen voor effectiviteit   Niveau 2
 vergelijkend onderzoek (met controlegroep) 

 1 gerandomiseerd onderzoek (RCT) 
 of 2 vergelijkende studies

 minimaal 2 studies,
 waarvan één Nederlandse studie
 
 Sterke aanwijzingen voor effectiviteit  Niveau 1

 quasi-experimenteel onderzoek
 of RCT met follow-up (min. 6 mnd) 

 1 systematische review of 2 RCT’s

 minimaal 2 studies,
 waarvan één Nederlandse studie

 

 

Geconcludeerd kan worden dat de drie niveaus niet met elkaar overeenstemmen. Het richtlijnentraject stelt bijvoorbeeld niet de voorwaarde dat er in elk geval een Nederlandse studie moet zijn uitgevoerd.

Om verwarring te voorkomen wordt bij elke erkende interventie die tevens in een richtlijn is opgenomen, vermeld wat de beoordelingsstatus is in de richtlijn. Kijk voor meer informatie over de ggz-richtlijnen op www.ggzrichtlijnen.nl.

Informatie en aanmelden

Wilt u meer weten over de procedure of een interventie aanmelden?
Neem contact op met Lex Hulsbosch of Maaike van Vugt

MEDEDELING:
ER KUNNEN MOMENTEEL HELAAS GEEN NIEUWE AANMELDINGEN IN BEHANDELING WORDEN GENOMEN

Vergaderdata erkenningscommissie

  • 7 februari 2018

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.